Allmänna villkor

1 Villkorens omfattning och undantag

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som utförs av Link Logistics.

1.2 Eventuella undantag från de allmänna villkoren gäller endast om undantaget är skriftligen avtalat.

2 Link Logistics tjänster

2.1 Link Logistics levererar flera olika logistiktjänster genom produkterna Link Courier, Link Special Service, Link Freight, Link Pharma och Link Warehousing. Link Logistics är inte skyldiga att leverera andra tjänster än vad som anges i beskrivningen för varje produkt, såvida inte detta är skriftligen avtalat i ett Service Level Agreement (SLA).

2.2 Link Logistics hanterar inte: Antikviteter, kontanter, värdepapper, ädelmetaller eller andra varor av särskilt högt värde; varor som kategoriseras som farligt gods avsett mängd; levande/döda djur, urnor; varor med skört eller flytande innehåll; medicin, narkotika, narkotikaliknande ämnen; vapen, ammunition, explosiva ämnen; lättfördärvliga livsmedel; material som uppmanar eller uppviglar till olagligheter eller motsvarande. Link Logistics förbehåller sig i övrigt rätten att på sakliga grunder neka hantering av en kunds varor.

2.3 Link Logistics kan dock på konkreta grunder erbjuda att hantera vissa av de varutyper som omfattas av punkt 2.2. Detta kräver dock att det mellan parterna avtalas om särskilda procedurer, anpassade till den konkreta varan och den önskade hanteringen. Det räcker inte att kunden endast informerar om varans typ.

2.4 Under produkten Link Special Service erbjuds transport av farligt gods, större varor, flygfrakt, säkerhetsgodkänd körning, tullager, On Board Courier (OBC), omedelbar leverans och serviceuppgifter. Vid dessa uppgifter kan transporten anpassas till kundens behov. Kunden ska skriftligen informera Link Logistics om hur varan ska hanteras och behandlas. Link Logistics ansvarar inte för skador som kan uppstå i samband med en transport om kunden inte gett Link Logistics den nödvändiga informationen om hur varan ska hanteras och behandlas.

2.5 Link Logistics kan hjälpa kunden att teckna en transportförsäkring, men gör endast detta om det är skriftligen avtalat. Det är kundens eget ansvar att säkerställa att försäkringen är tillfredsställande i förhållande till den föreliggande risken.

3 Kundens garantier

3.1 Kunden garanterar Link Logistics:

3.1.1 att Link Logistics tar emot den avtalade varan vid den avtalade tidpunkten;

3.1.2 att varan uppfyller de avtalade kraven och Link Logistics riktlinjer vad gäller storlek, vikt, märkning och innehåll. Varor som består av flera förpackningar ska förpackas separat och de enskilda förpackningarna får inte tejpas/bindas ihop;

3.1.3 att varan är förpackad ordentligt, så att emballaget dels skyddar varan mot normal påverkan som den utsätts för under transport, däribland tryck, slitage och väderlek, och dels säkerställer att varan kan hanteras utan fara för personskador och inte kan vålla skada på andra varor eller transportmedel. Emballaget ska kunna skydda varan vid ett fritt fall från 1 meters höjd;

3.1.4 att Link Logistics får alla relevanta uppgifter för att kunna leverera den avtalade produkten, däribland namn, telefonnummer och e-postadress till mottagarens kontaktperson och att samtliga av de angivna uppgifterna är korrekta.

3.1.5 att kunden inte håller Link Logistics ansvarig för eventuella skador/förluster som förorsakas av kunden, varan eller kundens personal.

3.1.6 att kunden inte skickar varor med ett värde på över 5 miljoner DKK utan att ha fått ett specifikt samtycke från Link Logistics innan.

3.1.7 att all information skickas till Link Logistics i enlighet med avtalet samt Link Logistics riktlinjer för informationsutbyte.

4 Kundens önskemål om ändringar

4.1 Link Logistics planerar leveransen av de avtalade tjänsterna i god tid och en transport sker oftast i samband med transport av andra varor. Om kunden vill genomföra en ändring ska detta meddelas skriftligen till Link Logistics så fort som möjligt.

4.2 En begäran om att Link Logistics helt eller delvis ska avbryta, returnera eller omdirigera varor, eller i övrigt genomföra ändringar av transportväg eller andra tjänster än avtalat, bemöts i den omfattning detta är praktiskt möjligt och mot betalning för Link Logistics merarbete som detta medför , t.ex. lagerhyra, extra tullar, hantering av in- och/eller utförsel m.m.

4.3 Link Logistics kan neka önskemål om ändringar:

4.3.1 om det inte är praktiskt möjligt att uppfylla instruktionen; eller

4.3.2 om ändringen av tjänsten skadar andra kunder/mottagare; eller

4.3.3 om en ändring innebär väsentliga utgifter för Link Logistics eller vållar Link Logistics väsentliga svårigheter i övrigt.

5 Transport och hantering

5.1 Detta avsnitt tillämpas när ett eller flera av följande produkter valts: Link Freight, Link Courier och Link Special Service.

5.2 Link Logistics planerar och väljer själv transportväg och transportmedel och har rätt att genomföra ändringar i dessa utan att fråga om kundens samtycke.

5.3 Om kunden har särskilda önskemål i samband med transporten ska dessa meddelas skriftligen. Det är inte tillräckligt att informationen framgår av varans allmänna dokumentation (följesedlar, fakturor m.m.) eller varans emballage.

5.4 För varor som kan skadas vid vanlig hantering under transport eller till följd av yttre förhållanden, t.ex. temperaturväxlingar, ansvarar kunden för lämplig förpackning, såvida inte annat är skriftligen avtalat.

5.5 Vid transport av sköra eller temperaturkänsliga varor ska beställaren skriftligen informera Link Logistics om varans art, behandling, hantering, lagring och beaktande av andra förhållningsregler. Om Link Logistics inte fått all information om kraven på varans hantering, ansvarar Link Logistics inte för skador till följd av detta.

6 Mottagning och avhämtning av varor

6.1 Detta avsnitt är tillämpligt när produkten Link Warehousing valts.

6.2 Varor kan hämtas eller levereras till lagret på vardagar mellan 09.00 och 16.00 eller vid annan avtalad tidpunkt. Varan ska medföljas av de dokument som är föreskrivna enligt lag samt andra avtal och relevanta dokument.

6.3 Link Logistics kontrollerar och kvitterar för antalet och det synliga skicket av de mottagna förpackningarna, men utan ansvar för innehåll och icke-synliga skador.

6.4 Link Logistics kan utföra plockning, märkning, förpackning, uppackning och ompackning av varan efter kundens instruktioner. Ansvaret för de valda metoderna och tillvägagångssätten åligger kunden.

6.5 Om kunden inte har lämnat särskilda instruktioner, kan Link Logistics använda de tillvägagångssätt och metoder som Link Logistics anser bäst lämpade. Link Logistics ansvarar inte för denna bedömning och hantering i övrigt, om det hanteras med tillbörlig varsamhet.

6.6 Link Logistics ansvarar inte för fel som begåtts av leverantören i samband med avhämtning och läsning av varor eller fel som begåtts av mottagaren i samband med lossning och hämtning av varor.

6.7 Link Logistics förbehåller sig rätten att neka att förvara och på annat sätt behandla varor.

6.8 Vad gäller plockning och packning samt andra specialuppgifter som Link Logistics ska utföra för kunden, handlar Link Logistics endast efter instruktioner från kunden.

7 Förpackning och märkning

7.1 Det är kundens ansvar – om inte annat är skriftligen avtalat – att förbereda och förpacka varan på ett korrekt sätt. Varan ska vara förpackas så att den inte blir skadad under vanlig hantering, däribland tryck, stötar, fall, temperaturväxling samt maskinell sortering, där det inte tas hänsyn för hanteringsetiketter eller -symboler.

7.2 Kunden har dessutom skyldighet att fylla i alla relevanta transportdokument. Varan ska märkas tydligt och hållbart. Kunden ska märka med läsligt namn, gata, postnummer, ort och land på mottagare och avsändare (dvs. kunden själv).

7.3 Om det uppstår en skada till följd av bristande inslagning eller kundens bristande varsamhet att förbereda varan, ansvarar inte Link Logistics för skadan som uppstått.

7.4 Link Logistics har rätt att returnera skadad eller läckande vara till kunden eller att förstöra varan, om returnering inte är möjlig. Oavsett om kunden nekar att ta emot varan i retur, ska kunden stå för de utgifter som Link Logistics har i samband med bortskaffandet.

8 Transporttid

8.1 Transporttiden som anges i produktbeskrivningen betraktas som vägledande. Med hänsyn till intern planering kan Link Logistics därför leverera vid en tidigare eller senare tidpunkt än vad som anges i produktbeskrivningen, om inget annat är skriftligt avtalat, se punkt 8.2.

8.2 Produkten Link Special Service kan – om inte annat är skriftligen avtalat – vara en tidsgaranterad produkt. Transporttid samt övriga villkor för tidsgarantin ska avtalas separat.

8.3 Link Logistics ansvarar inte för ett överskridande av transporttiden, om inte annat följer av eventuella tillämpliga nätverksvillkor enligt punkt 12. Kunden bär vid alla tillfällen risken för försening som uppstår till följd av förhållanden som är utanför Link Logistics kontroll.

9 Leverans

9.1 Link Logistics levererar varan till den adress som angetts av kunden. Det är kundens ansvar att säkerställa att adressen är korrekt angiven vid bokning. Leverans kan ske till alla personer som befinner sig på adressen, om inte annat är skriftligen avtalat.

9.2 Kunden ska uttryckligen godkänna att leverans kan ske till en tredje part, postboxadresser eller posthus (inklusive bensinstationer, kiosker m.m.). När leverans till tredje part, postboxadresser eller posthus skett, bär Link Logistics inte längre ansvaret för leveransen.

9.3 Om så är avtalat, kan Link Logistics dessutom vid leverans placera varan i enlighet med kundens angivna instruktioner

9.4 Link Logistics är alltid fritt från ansvar för allt som inträffar efter leveransen.

10 Leveranshinder

10.1 Kunden ska betala för hela den avtalade tjänsten, även om det skulle uppstå leveranshinder som är utanför Link Logistics kontroll. Vid delleveranser ska kunden – oavsett leveranshindrets art och orsak – alltid betala för den del av de avtalade tjänsterna som levererats.

10.2 Ett leveranshinder är utanför Link Logistics kontroll om detta leveranshinder beror på eller är hänförligt till kundens omständigheter. Detta kan t.ex. vara: att leveransen tappas bort, utan att detta kan lastas Link Logistics; om kunden har levererat varan för sent till Link Logistics; inte har adresserat, märkt eller sorterat produkterna i överensstämmelse med avtalet; eller om kunden har lämnat felaktiga eller otillräckliga uppgifter till Link Logistics.

10.3 Ett leveranshinder är dessutom utanför Link Logistics kontroll om leveranshindret sker på grund av yttre omständigheter. Detta kan t.ex. vara arbetskonflikter, olyckor, naturkatastrofer, terror, svåra väderförhållanden eller annat, som i rättslig betydelse innebär force majeure. Detsamma gäller bristande tillgänglighetsförhållande och bristande leveransmöjlighet. Link Logistics kan inte garantera åtkomst till alla adresser och har t.ex. inte tillgång till postboxar.

11 Lagring

11.1 Lagring av varorna ingår inte i produkterna Link Freight, Link Courier och Link Special Service, bortsett från den kortvariga lagringen som naturligt ingår under transportförloppet.

11.2 Om transporten avbryts kommer Link Logistics kontakta kunden och begära instruktioner, i den utsträckning detta är relevant och praktiskt möjligt. Om kunden inte svarar inom angiven tid, har Link Logistics rätt att lagra varorna för kundens räkning på de villkor som gäller för Link Warehousing-produkten.

12 Ändrad nätverksbestämmelse

12.1 För produkterna Link Freight, Link Courier och Link Special Service utförs transporter i princip som multimodala transporter, och ansvarsgrunden för Link Logistics anges i de allmänna villkoren.

12.2 Om det däremot:

- är avtalat en bestämd transportform (dvs. antingen sjö-, väg- eller lufttransport), eller
- om det kan bevisas att förlust, försämring, skada eller försening skett medan varan transporterades via en bestämd transportform, ska Link Logistics ansvara för en sådan transportform i enlighet med gällande lagbestämmelser och vanligt förekommande transportvillkor (nedan kallat ”nätverksvillkor”) i den omfattning dessa avviker från vad som är avtalat. Dessutom ska eventuella reklamationsregler och preskriptionsregler i nätverksvillkoren vara gällande, i den mån de avviker från vad som är avtalat.

13 Priser och fakturering

13.1 Link Logistics priser anges i prislistan i avtalet. Om det inte har avtalats ett pris för en särskild tjänst har Link Logistics rätt att fakturera för denna, så länge det fakturerade beloppet inte är uppenbart orimligt i enlighet med dansk lags allmänna regler.

13.2 Alla belopp anges exklusive moms och andra avgifter. Skatter, tull och andra avgifter ingår inte i priset, om inte detta anges specifikt.

13.3 Link Logistics förbehåller sig rätten att efterfakturera för utförda tjänster utöver vad som avtalats, däribland avgifter m.m.

13.4 Link Logistics betalningsvillkor är 14 dagar netto, såvida inget annat är skriftligen avtalat.

14 Link Logistics ersättningsansvar

14.1 Link Logistics är endast ersättningsansvarigt gentemot kunden om kunden kan bevisa att den har lidit en förlust till följd av Link Logistics grovt oaktsamhet, och endast om kunden har vidtagit alla rimliga åtgärder för att begränsa förlusten.

14.2 Bevisbördan åligger kunden och att kunden kan styrka sin förlust. Vid krav i samband med transport av varor, där kunden reklamerat inom tidsfristen enligt punkt 21, åligger det dock Link Logistics att bevisa att Link Logistics inte har agerat oaktsamt.

15 Ansvarsfriskrivning

15.1 Link Logistics ansvarar inte för:

a) förlorad vinst, marknadsandel, försakelse, indirekta förluster eller följdskador eller andra liknande förluster;
b) förhållanden som beror på kundens brott mot lämnade garantier, enligt punkt 3 eller annan överträdelse från kundens sida;
c) förlust, marknadsstörning eller alla andra konsekvenser av tillfällen där en tredje part via hackning, avlyssning, avkodning, övervakning, inbrott, phishing eller på annat olagligt sätt får tillgång till Link Logistics IT-system, vilket leder till förlust, radering, kopiering och/eller ändring av data;
d) förluster som uppstått till följd av leveranshinder utanför Link Logistics kontroll enligt punkt 10 eller händelser som definieras som force majeure, som detta vanligtvis uppfattas enligt dansk lag.

16 Ansvarsbegränsning

16.1 Alla tjänster utförs under begränsat ansvar. Link Logistics är inte ersättningsskyldigt för indirekta förluster eller följdskador som t.ex. förlorad vinst, marknadsandel eller andra motsvarande skador eller förluster. Link Logistics ansvar begränsas dessutom i förhållande till maximigränserna som anges i punkt 16.2 – 16.5.

16.2 Krav i samband med varutransport:

16.2.1 Vad gäller förlust, försämring eller skador begränsas Link Logistics ersättningsansvar till 8,33 SDR per kg bruttovikt av den del av varan som är skadad, försämrad eller förlorad.

16.2.2 Vid försening ska kunden vid alla tillfällen betala frakten, men om Link Logistics ådragit sig en ansvarsskyldighet kan kunden kräva ersättning för dokumenterade omkostnader och kostnader som inte gått att förebygga till följd av förseningen, men dessa kan aldrig överstiga det totala fraktbeloppet.

16.2.3 För alla andra typer av förluster är Link Logistics ersättningsansvar begränsat till 100 000 SDR per uppgift.

16.3 Krav i samband med lagring av varor:

16.3.1 Vad gäller förlust, försämring eller skador begränsas Link Logistics ersättningsansvar till 8,33 SDR per kg bruttovikt av den del av varan som är skadad, försämrad eller förlorad.

16.3.2 Vad gäller försening begränsas Link Logistics ersättningsansvar till det avtalade priset för lagring av berörda varor. Kunden ska vid alla tillfällen betala det avtalade priset, men om Link Logistics ådragit sig en ansvarsskyldighet, kan kunden kräva ersättning för dokumenterade omkostnader och kostnader som inte gått att förebygga till följd av förseningen, men dessa kan aldrig överstiga det totala avtalade priset.

16.3.3 För alla andra typer av förluster är Link Logistics ersättningsansvar begränsat till 100 000 SDR per uppgift.

16.3.4 Link Logistics totala ansvar gentemot kunden samt de av Link Logistics andra kunder, som alla lider en förlust till följd av en och samma händelse, begränsas Link Logistics ersättningsansvar till 500 000 SDR.

16.4 Vid andra tjänster än transport och lagring:

16.4.1 Vad gäller förlust, försämring eller skador begränsas Link Logistics ersättningsansvar till 8,33 SDR per kg bruttovikt av den del av varan som är skadad, försämrad eller förlorad.

16.4.2 Vad gäller försening begränsas Link Logistics ersättningsansvar till det avtalade priset för tjänsten/tjänsterna i fråga. Kunden ska vid alla tillfällen betala det avtalade priset, men om Link Logistics ådragit sig en ansvarsskyldighet, kan kunden kräva ersättning för dokumenterade omkostnader och kostnader som inte gått att förebygga till följd av förseningen, men dessa kan aldrig överstiga det totala avtalade priset.

16.4.3 För alla andra förluster är Link Logistics ersättningsansvar begränsat till 100 000 SDR per uppgift.

16.5 Link Logistics totala ersättningsansvar gentemot kunden för varje enskild händelse kan – oavsett begränsningsbeloppen som anges i punkt 16.2 till 16.4 – aldrig utgöra mer än 5 % av vederlaget för leveransen av de berörda produkterna, och kundens totala ersättningskrav gentemot Link Logistics för ett givet kalenderår kan maximalt uppgå till 500 000 kr.

17 Kundens överträdelse och ersättningsansvar

17.1 Kunden ska hålla Link Logistics ansvarsfri för alla förluster som Link Logistics kan drabbas av till följd av kundens överträdelse.

17.2 Som exempel på ansvarsskyldigt handlande kan nämnas:

a) Kunden lämnar in en vara i strid med vad som avtalats;
b) Kunden ger förkortade eller bristande uppgifter;
c) Kunden levererar varan senare eller tidigare än avtalat;
d) Skada, förlust, försening eller förlust i övrigt som orsakats av kunden, kundens personal, själva varan eller en tredje part;
e) Kundens överträdelse av en eller flera av sina skyldigheter med stöd av detta avtal, däribland skyldigheterna som nämns i punkt 3.

17.3 Om fel eller underlåtenhet, på grund av förhållanden som kunden är ansvarig för, medför merkostnader eller förluster för Link Logistics, har Link Logistics rätt att kräva ersättning från kunden för sådana merkostnader och förluster. Därutöver fakturerar Link Logistics för kundens bristande efterlevnad av sina skyldigheter enligt de fasta belopp som anges i Link Logistics prislista.

17.4 Om kunden levererar varor tidigare eller senare än avtalat, förbehåller sig Link Logistics rätten att kräva ersättning för merkostnader, däribland lagerhyra, vänteavgift m.m.

17.5 Vid överträdelse kan Link Logistics välja att begära att kunden ska avhämta varan inom en närmare angiven frist. I den utsträckning kunden inte uppfyller denna begäran, kan Link Logistics returnera eller förstöra varan för kundens räkning.

18 Överträdelse

18.1 Om en part väsentligen överträder sina skyldigheter i förhållande till avtalet, kan den andra parten upphäva avtalet med omedelbar verkan.

18.2 Om en part överträder avtalet, utan att detta utgör väsentlig överträdelse och den överträdande parten trots en skriftlig varning inte korrigerat sig inom en frist på 14 dagar, betraktas detta förhållande i sig självt som en väsentlig överträdelse.

18.3 Parterna kan i övrigt använda de allmänna kompensatoriska åtgärderna för överträdelser enligt dansk lag, i den mån det inte avtalats om några inskränkningar av denna.

19 Underleverantörer

19.1 Link Logistics har rätt att använda sig av underleverantörer.

19.2 För produkterna Link Freight, Link Courier och Link Special Service används underleverantörer. Link Logistics är avtalsslutande transportör och transporterna utförs av underleverantörer efter Link Logistics eget val.

20 Panträtt, kvarstad och avräkning

20.1 Link Logistics har rätt till kvarstad och panträtt på alla varor som är under Link Logistics kontroll, som säkerhet både för kundens nya och gamla fordringar. Vid förlust eller hel/delvis skadegörelse av leveransen, som Link Logistics ansvarar för, kommer Link Logistics ha rätt till att få ersättningsbelopp från försäkringsbolag eller liknande.

20.2 Alla fakturor ska vara betalda vid förfallodatumet – kunden kan inte avräkna något belopp gentemot Link Logistics.

21 Reklamation

21.1 Kunden har skyldighet att – antingen själv eller genom mottagare – genast reklamera skriftligen till Link Logistics, så snart kunden/mottagaren har eller borde ha fått kännedom om ansvarsskyldigheten. Reklamationen ska göras omgående och vara konkret, motiverad och beskriva varför varan reklameras. Det är kundens ansvar att inspektera varan noggrant. Kunden ska vid dolda skador reklamera senast 7 kalenderdagar efter mottagandet. Vid synliga skador ska kunden reklamera senast 24 timmar efter mottagandet. Vid fullständig förlust ska kunden reklamera senast 7 dagar efter att kunden fick eller borde fått kännedom om förlusten. Alla kundens rättigheter bortfaller – oavsett om det skulle ha varit berättigat eller inte – om Link Logistics inte får in reklamationen inom den angivna reklamationsfristen.

21.2 Efter reklamation ska varan, inklusive transportemballage, behållas av mottagaren för eventuell besiktning och får inte transporteras därifrån av andra än Link Logistics. I annat fall är Link Logistics fritt från ansvar.

21.3 Reklamation ska ske till Link Logistics via e-post.

22 Preskription

22.1 Anspråk mot Link Logistics preskriberas efter 1 år, såvida inte talan väcks före detta. Fristen löper: Vid försämring eller skada av vara från den dagen då varan levererats till mottagare eller ställs till mottagarens förfogande;

22.1.1 Vid försening, förlust av en hel leverans eller annan skada från den tidpunkt då försening, förlust eller annan skada tidigast kunde konstateras;

22.1.2 Vid försening, förlust av en hel leverans eller annan skada från den tidpunkt då försening, förlust eller annan skada tidigast kunde konstateras;

22.1.3 Vid alla andra tillfällen från den tidpunkt då kunden tidigast kunde fått kännedom om orsaken till kravet.

22.2 För produkterna Link Freight, Link Courier och Link Special Service ingår en modifierad nätverksbestämmelse som kan medföra att andra preskriptionsregler gäller än de angivna i punkt 22.1.

23 Överföring

23.1 Link Logistics har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal i samband med en sammanslagning, koncernöverlåtelse eller liknande.

23.2 Kunden kan endast överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter i förhållande till detta avtal till en tredje part med ett föregående och skriftligt samtycke om detta från Link Logistics.

24 Data och biträdesavtal

24.1 Link Logistics är självständigt personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddsförordning för den behandlingen av personuppgifter som genomförs i samband med den specifika leveranstjänsten som kunden köpt. Mer information om hur Link Logistics behandlar personuppgifter kan fås via e-post till info@linklog.se eller per telefon till +46 (0) 771 181 182.

24.2 De kategorier av personuppgifter som Link Logistics tar emot och behandlar omfattar avsändarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och mottagaruppgifter från avsändaren av en produkt i syfte att kunna uppfylla sina juridiska och avtalsenliga skyldigheter för korrekt leverans. Link Logistics accepterar även övrig data som är nödvändig i relation till kundens interna process.

24.3 Utbyte av personuppgifter med Link Logistics ska:

24.3.1 ske genom säkra kanaler, som t.ex. vår importfunktion via bokningssidan eller krypterade e-postmeddelanden. Personuppgifter lagras i Link Logistics system i upp till 3 år efter slutförd leverans, därefter raderas eller anonymiseras dessa uppgifter;

24.3.2 begränsas till ett minimum och endast innehålla uppgifter som tjänar ett syfte för kunden;

24.3.3 i händelse av ett tekniskt avbrott eller annan driftsstörning, som förhindrar att utbyte av personuppgifter sker som avtalat, tillämpas avtalade, lämpliga och säkra nödåtgärder.

24.4 Link Logistics är personuppgiftsbiträde när vi behandlar personuppgifter för andras räkning. Vi är därför personuppgiftsbiträde, och inte personuppgiftsansvarig, när du t.ex. använder vårt adressregister, som du får åtkomst till för att administrera mottagarnas uppgifter via vår bokningssida.

24.5 När Link Logistics är personuppgiftsbiträde behandlar vi uppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges direkta instruktioner i överensstämmelse med separat biträdesavtal.

25 Sekretess

25.1 Parterna ska alltid hemlighålla de uppgifter som parten fått i sin besittning till följd av samarbetet.

25.2 Parterna har inte rätt att använda eller lämna ut uppgifter till en tredje part utan skriftligt godkännande från den andra parten, såvida inte sådant utlämnande krävs enligt myndighetsföreskrifter.

26 Gällande lagstiftning och jurisdiktion

26.1 Parternas avtal är föremål för materiella regler enligt dansk lag.

26.2 Eventuella tvister mellan parterna ska avgöras av Københavns Byret i enlighet med civilrättslagen (på danska ”Retsplejeloven”).

26.3 Om det görs anspråk mot Link Logistics i en annan jurisdiktion (däribland utomlands eller i skiljenämnd), kan även kunden komma att kallas i det aktuella målet, oavsett om detta sker i en annan jurisdiktion än Københavns Byret.

27 Godkännande

27.1 Dessa villkor gäller som en del av parternas avtal. Kunden har godkänt villkoren genom undertecknandet av parternas avtal eller genom samtycke av beställning per telefon eller e-post. Villkoren är därför inte undertecknade.